OM PEER-NETVÆRKET

Peer-Netværket er et landsdækkende netværk for dig, der arbejder som peer og bruger dine egne erfaringskompetencer til at støtte andre med psykiske vanskeligheder.

Peer-Netværket er etableret af en række frivillige foreninger, herunder LAP, SIND og Outsideren.

Peer-Netværket er finansieret af satspuljemidler frem til udgangen af juni 2018.

I Peer-Netværket har vi fokus på faglighed – vores særlige færdigheder er de levede erfaringer i en kombination med vores øvrige kompetencer. I peer-støtte arbejdet omsætter vi de levede erfaringer til erfaringskompetencer og bruger dem aktivt i vores arbejde. Vores faglighed er baseret på viden, erfaring, engagement og nærvær. Vi kommer som os selv med hver vores fortælling. Disse fortællinger er en bevidning af recovery-processen. Vi indgår i ligeværdige relationer, hvor gensidighed, spejling og genkendelighed er grundlæggende elementer.

Peer-Netværkets tre kerneopgaver

Peer-Netværket har tre kerneopgaver, som du kan læse mere om på hjemmesiden:

  • Netværks- og erfagrupper
  • Fyraftensmøder, peer-caféer og medlemstræf
  • Rådgivning til samt oplæg og workshops på arbejdspladser

Medlemskab for peers

Medlemskab af Peer-Netværket er gratis for både lønnede eller frivillige som peer. Medlemskab er også for muligt for borgere, der er under uddannelse eller søger job som peer. Vi tilbyder en række medlemsarrangementer, og vores medlemmer kan være med til at sætte deres præg på Peer-Netværket og bidrage med frivilligt arbejde.

Arbejdsgiver for peers

Peer-Netværket hjælper arbejdspladser og arbejdsgivere godt i gang, når de skal ansætte peers. Vi tilbyder rådgivning, workshops og oplæg.

Peer-Netværkets værdigrundlag

Det er en gennemgående tanke i enhver form for peer-arbejde, at alle mennesker har mulighed for at komme sig fra psykisk lidelse, og at mødet med en peer kan hjælpe modtageren af peer-støtten videre i sin recovery-proces.
At komme sig er ikke det samme som at blive rask, men gennem det ligeværdige og respektfulde møde mellem to peers, kan den, der er særligt sårbar, opleve fornyet håb og tro på en bedre fremtid.

I Peer-Netværket arbejder vi ud fra et menneskesyn, hvor alle har lige stor værdi, hvor alle rummer et særligt potentiale til at komme videre, og hvor ingen er reduceret til blot at være sin sygdom eller diagnose. Vi er overbeviste om, at et menneske, der har erfaring med psykisk lidelse, altid er mere end sin sårbarhed – for det, der slår dig omkuld, er i mange tilfælde også det, der gør dig stærk. Styrken hos den ene kan blive til hjælp for den anden, og det er dét store og opbyggende potentiale, rummet i peer-relationen, Peer-Netværket bygger sit arbejde på.

I Peer-Netværket ønsker vi at fremme en recovery-orienteret praksis i såvel regionale som kommunale tilbud, og vi arbejder med dannelse af netværksgrupper, som går på tværs af tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale forhold og engagement i civilsamfundet.

Peer-støtte udfolder sig altid i fællesskaber, hvorfor Peer-Netværkets grundværdier også er kendetegnet ved det samarbejde, der udfolder sig mellem to eller flere parter. Vores grundværdier afspejles i følgende processer:

  • Fra erfaring til kompetence
  • Fra forståelse til vejledning
  • Fra genkendelighed til håb

Socialstyrelsens definition af peer-støtte

”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder, med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery”.

Peer-støtte virker

Forskningen viser, at peer-støtte gavner både givere og modtagere af støtten, og at peer-støtte kan være en unik og virksom ressource i menneskers recovery-processer.

Peers kan skabe håb, være rollemodeller samt dele viden og støtte, der er baseret på egne erfaringer. Det kan for eksempel være om, hvilke mestringsstrategier, der er gode at anvende.

Peer-støtte har mindst den samme effekt som traditionelle faggrupper, og nogle gange en større effekt. Effekten er størst, når peers indgår i særlige peer-roller eller peer-funktioner, eller når de varetager særskilte peer-indsatser.

Peer – kært barn har mange navne

Peers, peer-medarbejdere, recovery-mentor, recovery-coach, recovery-underviser og MB’er er alle ord for frivillige eller lønnede ansatte, der har personlig erfaring med psykiske vanskeligheder, og som arbejder med at støtte andre i deres recovery-proces.