Vi har samlet nogle materialer, der giver generel information om peer-støtte.

Du åbner dokumenterne ved at klikke på billederne.

 

Information om peer-støtte


Peer… Hvad er det? er en oversigt over peer-indsatser på Sjælland i 2017 udgivet af Peer-Støtte i Region Hovedstaden. Her bliver peer-begrebet og tilknyttede begreber også forklaret.

 


Peer-støtte er en folder udgivet af SIND’s Brugerudvalg, og dermed er vinklen, hvordan og hvorfor SIND ønsker at styrke peer-støtte i hele Danmark. Folderen giver blandt andet information om, hvad peer-støtte er, og hvorfor det virker.


Socialstyrelsens Vidensportal
har udarbejdet baggrundsviden for peer-støtte med artikler under overskrifterne: Definition, Virksomme mekanismer, Effekter, Organisering og implementering, Typer af peerstøtte og Centrale peer-støtte initiativer i Danmark. Artiklerne giver et grundigt indblik i overskrifternes temaer og slutter af med kildehenvisninger for yderligere læsning.

 

Rapporter og forskning om peer-støtte


Peer-støttens resultater er en rapport udgivet af Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden. Den findes i både en pixi-udgave og en komplet udgave. I rapporten undersøger og dokumenterer projektet, hvordan peer-støtte kan understøtte personlig recovery og forbedre livsmuligheder blandt borgere, der indtræder i en samarbejdsrelation med en peer. Rapporten ser på, hvordan det udfolder sig inden for projektets to modeller, som er individuel peer-støtte og gruppebaseret peer-støtte. I undersøgelsen har projektet brugt CHIME som en analytisk ramme.


Statusrapporten januar 2018 fra Projekt Peers som Brobyggere giver et overblik over nogle af erfaringerne med brug af peers på integrerede sengeafsnit i Roskilde. Rapporten er en er en del af et samlet evalueringsmateriale fra satspuljeprojektet. Projektet har tilbudt peer-samtaler på fem integrerede psykiatriske sengeafsnit i Roskilde fra 1. september 2016. Frem mod 22. januar 2018 har de gennemført 928 peer-samtaler, og hvert afsnit har fået tilbudt fire timer peer-samtaler om ugen. Peer-medarbejderne har brugt Udskrivningsguiden som grundlag for samtalerne.


Evaluering af Recoverymentor-ordningen er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstadens Psykiatri. Den er fra 2016 og undersøger patienters, recovery-mentorers, medarbejderes og lederes oplevelelse af recovery-mentor ordningen. Alle målgrupper er glade for ordningen, og fælles for mentorer, medarbejdere og ledere er udfordringen, at mentor-rollen er diffus og kan defineres bedre. Recoverymentorerne er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på 20-30 timer om ugen. Evalueringen kommer frem til forslag til optimering af ordningen.

Frivillig peer-støtte

Frivillig Peer-støtte – Erfaringer fra ”Bro til hverdagslivet” er en rapport fra 2018, der er udgivet af Peer-støtte i Region Hovedstaden, og rapporten bygger på erfaringer fra tillægsmodellen til satspuljeprojektet. Rapporten belyser, hvilke potentialer frivillig peer-støtte får både de frivillige og de borgere, der modtager den frivillige peer-støtte. Evalueringen viser, at frivillige peer-støtte kan gøre en forskel for den enkelte frivillige særligt inden for personlig udvikling, jobparathed og psykisk bedring. Den viser også, at frivillig peer-støtte kan gøre en forskel for borgere, der modtager peer-støtte særligt inden for indhold i hverdagen, ligeværd og frirum og glæde og lysten til livet. Rapporten perspektiverer til CHIME.

Luk menu
X