Danske erfaringer

Erfaringer fra de første danske projekter med peer-faglighed i psykiatrien

Brugen af peer-faglighed indenfor det psykiatriske område blev indført i Danmark  i årene 2015-2018 gennem en række projekter, der skulle afprøve forskellige modeller. Erfaringerne herfra lever nu videre i de etablerede, faste ordninger der findes i dag i både regioner, kommuner og foreninger i civilsamfundet. Erfaringerne er samlet i en række evalueringer, som indeholder viden om effekterne af peer-støtte, om peer-faglighed som en vej til recovery-orientering og om hvordan man som organisation kan implementere peer-støtte og peer-faglighed.

Socialstyrelsen 2018

Socialstyrelsen har lavet en opsamlende evalueringsrapport fra de danske projekter. Rapporten er den mest omfattende vidensopsamling, der samler erfaringer fra tre regionale projekter.

"Borgere, der modtager peer-støtte, oplever progression i forhold til deres recovery-proces bl.a. i form af et bedre socialt netværk og større forbundethed med andre. Stigmatiseringen bliver mindre, og man oplever større åbenhed i forhold til at tale om og forholde sig til psykiske vanskeligheder."
Socialstyrelsen, 2018
Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats – Slutevaluering (2018)
“Det at være peer har en positiv betydning for langt de fleste peers bl.a. gennem et forbedret socialt netværk, større forbundethed og større åbenhed i forhold til psykiske vanskeligheder. Peer-støttemodtagerne oplever desuden mindre stigmatisering og forbedrede muligheder for at indgå i meningsfulde relationer."
Socialstyrelsen
Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats – Slutevaluering (2018)

Erfaringer fra Region Hovedstaden

Region Hovedstadens Psykiatri har siden 2013 haft recovery-mentorer ansat. Ordningen blev i 2016 evalueret med fokus på både recovery-mentorernes, patienternes, ledernes og det øvrige personales perspektiv.

"Patienterne oplever, at særligt mentorernes evne til at lytte, individuelle samtaler og samvær med dem hjælper dem med at komme sig"
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse
Evaluering af Recoverymentor-ordningen 2016
“Lederne oplever, at mentorerne skubber kulturen i afsnittene i en mere recoveryorienteret retning"
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse
Evaluering af Recoverymentor-ordningen 2016

Erfaringer fra Region Midtjylland

Evalueringsrapporten har fokus på, hvilken form for forandringsproces kursister og undervisere på recovery-skolerne i Region Midjylland har gennemgået. 

"Kursisterne, der kommer på recovery-skolernes kurser opnår større viden om recovery ved større forståelse for kursernes temaer. På kurserne oplever kursisterne forskellige erfaringer og perspektiver komme i spil fra de andre kursister og underviserne."
Ligestillet støtte
Betydning af recovery-skolerne for kursusdeltagerne, for underviserne, for organisationerne
“De mange medarbejdere, der har interageret med recovery-skolerne som kursist og/eller underviser, tager deres viden og nye perspektiver med tilbage til deres arbejdspladser i kommune eller region. Derigennem spredes den organisatoriske recovery-orientering."
Ligestillet Støtte
Betydning af recovery-skolerne for kursusdeltagerne, for underviserne, for organisationerne

Erfaringer fra Region Sjælland

Statusrapporten fra Region Sjælland har fokus på, hvordan regionens peer-medarbejdere arbejder, hvordan Recovery-skolen i Roskilde har undervist og hvilken betydning dette har haft for patienter og kursister.

“Særligt fremhæver flere patienter, at peers giver dem håbet tilbage eller kan være bærer af håbet, når patienten ikke selv kan"
Peers som brobyggere
Statusrapport januar 2018

Mere viden

Der findes mange opsamlinger på erfaringer med peer-medarbejdere i danske organisationer. Se f.eks. peerstøtte.dk og peerviden.dk

Luk menu