Evaluering af Recovery-mentor ordningen i Region Hovedstaden

Recoveryordningen startede i 2013 i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er ansat pr. januar 2016 ca. 20 mentorer fordelt på de 10 psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri med undtagelse af Center Skt Hans, på ca. 20 – 30 timer om ugen.

Evalueringen undersøger patienters, recovery-mentorers, medarbejderes og lederes oplevelelse af recovery-mentor ordningen. Alle målgrupper er glade for ordningen, og fælles for mentorer, medarbejdere og ledere er udfordringen, at mentor-rollen er diffus og kan defineres bedre. Evalueringen deler undersøgelsen op i nævnte målgrupper. Til evalueringen er holdt kvalitiative interviews med i alt 29 personer. Det har givet en dybdegående indsigt i respondenternes erfaring med recovery-mentorordningen. Det er dog ikke repræsentativt i kvantitativ forstand.  Evalueringen er på 40 sider med et godt overblik og inddelt i overskuelige emner, med resumé til at starte med.

Resultat overordnet set målgrupperne hver især:

Patienter er glade for ordningen og oplever, at den giver håb for egen recovery. Der er nogle ting patienterne har lettere ved at tale om med recovery-mentorer end andet personale. Patienter ønsker, at recovery-mentorer tidligere i forløbet præsenterer sig selv. Som en patient siger, vidste hun ikke hvem recovery-mentoren var, eller hvorfor han var der de første dage af indlæggelsen.

Recovery-mentorer oplever at arbejdet giver glæde over at være god til noget, og at fremmer deres egen recovery. Opstarten er svær, da rollen og opgaverne er uformulerede og diffus. Dog ønsker de ikke en færdig drejebog.

Medarbejdere er glade for ordningen, men har haft svært med opstart, fordi recovery-mentor rollen og hvad deres opgaver er, har været diffus. Nogle har været skeptiske for de nye recovery-mentorer, men efter noget tid, set at det giver god mening. De oplever, at recoverymentorerne er med til at fremme håb hos patienterne, og at deres tilstedeværelse i miljøet, giver dem selv ro til at udføre andre arbejdsopgaver.

Lederne sætter pris på ordningen og oplever, at mentorerne understøtter recovery. Det er dog udfordrende og især i starten, hvor definitionen af mentors rolle er diffus. Mentorerne har desuden brug for ekstra meget sparring, og får en tættere opfølgning end andet personale.

Evalueringen kommer frem til forslag til optimering af recovery-mentor ordningen, bl.a. at ordningen skal udvides, så alle afsnit har en mentor, at mentor ikke skal erstatte fag-uddannet personale, at der bliver lavet en forventningsafstemning omkring mentors ansvarsområder med mere. Klik her for at læse hele evalueringen.

Luk menu