Hvad er en peer-medarbejder?

En peer-medarbejder arbejder først og fremmest ud fra egne brugererfaringer med psykisk lidelse og recovery, som via uddannelse og praksis erfaringer bliver omdannet til erfaringskompetencer.  Det betyder at den enkelte peer-medarbejder, er i stand til at bedømme, hvordan og hvornår han skal inddrage sine egne erfaringer. 

Forskellige studier og forskning som har undersøgt peer-medarbejdernes arbejder viser, at de kan indgyde håb på en anden måde end andet personale. Peer-medarbejderes tilgang er også mere ”empowering”, da peer-medarbejdere har et større blik for folks ressourcer og tilskynder til selvstændig håndtering af de problemer og udfordringer folk står med. Peer-medarbejdere vil typisk møde folk på en anden måde, da de opfatter situationen anderledes end personale, der tænker på ud fra en sundheds – eller socialfagligt baggrund – dermed vil en peer-medarbejder ofte kunne bidrager med nye perspektiver på, hvad der skal til for at ændre situationen.  Det særlige ved peer-relationen er også, at den bygger på gensidighed. Dvs. at peer-medarbejderen ikke møder den anden med en forforståelse af, hvad der er det rigtige (Mead et al., 2004).

Peer-historie

Peer-ansættelser er forholdsvis nyt i Danmark. Officielt var Region Hovedstaden med ansættelserne af deres første Recovery-mentors i år 2013, den første region danske region som ansatte peer-medarbejdere i behandlingspsykiatrien.  Internationalt historisk blev peer-støtte nævnt for første gang helt tilbage i 1770´erne (Stjernegaard et. al., 2020 s. 524).

I dag har alle danske regioner og en del kommuner ansat peer-medarbejdere i ordinære stillinger. Derudover tæller en stor del af Peer-Nerværkets medlemmer frivillige peer-medarbejdere, som oftest er fra civilsamfundet.

,,Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet - i denne sammenhæng erfaringer med psykisk vanskeligheder, med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery"

Socialstyrelsen (2014, s. 4).
”Jeg arbejder meget med håb, når jeg fortæller om mine egne erfaringer. Og så bruger jeg tit humor i samtaler, de steder det giver mening, særligt når jeg fortæller om mine egne erfaringer og oplevelser. Jeg fornemmer hurtigt, om de gerne vil have at jeg bare lytter, om de vil vide en masse om min historie eller gerne vil have råd/inspiration til deres situation.”
Pernille Dahl Nielsen
Peer-medarbejder på ungdomspsykiatrisk sengeafsnit, Region Sjælland

Peermedarbejdere – en (ny) faggruppe

Hos Peer-Netværket forstår vi peer-støtte og brugerkompetencer som en faglighed, hvorfor vi også mener, at peer-medarbejdere skal betragtes som en faggruppe. Dette argumentere vi for, bl.a. med udgangspunkt i Aristoteles tre vidensformer; Fronesis (Sund dømmekraft og praktisk viden – den viden vi får fra det levede liv), Episteme (Ren viden som oftest stammer fra forskning. Viden som formidles via teori) og Techne (At kunne et håndværk).  Episteme er den mest påskønnede vidensform og samtidig den vidensform, der oftest bliver anerkendt som en faglighed i det senmoderne samfund. 

Men Aristoteles fremhævede faktisk Fronesis fremfor de to øvrige vidensformer. Netop derfor mener og begrunder vi i Peer-Netværket, at peer-medarbejdere skal betragtes som en faggruppe. Vi ønsker dog ikke ligesom Aristoteles at fremhæve Fronesis fremfor de andre vidensformer. Det ene udelukker ikke det andet. Men det betyder, at vi i Peer-Netværket har taget et aktivt valg om at promovere dét, der ofte bliver overset. Vi ønsker at styrke og fastholde fronesis som vidensideal for peer-medarbejdere, til gavn for peer-fagligheden, de organisationer og foreninger der ønsker at gøre brug af peer-medarbejdernes særlige tilgang, og til gavn for de mennesker, der skal støttes og rådgives af en peer-medarbejder.

Kilder:

Mead, S. & MacNeil, C. (2004): Peer Support: What Makes It Unique?

Socialstyrelsen (2014): Peer-støtte i Danmark – et foreløbigt overblik. København: Socialstyrelsen.

Stjernegaard, K & Villesen, B. (2020): Kapitel 18: Peer-støtte I Buus, N., Askham, B., Berring, L.L., Hybholt, L., Stjernegaard, K. & Tønder, E.S. (Red.): Psykiatrisk sygepleje (2.udgave, s. 521- 537). Munksgaard.

 

Luk menu