Privatlivspolitik for Peer-netværket Danmark

Vi behandler Personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principper for god Databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige-eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Peer-Netværket Danmark er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Ása Hrefnudóttir
Adresse: Vesterbrogade 53.1 1620 København K
Cvr: 36126639
Telefon: 2197 2235
Mail: asa@peernet.dk 
Hjemmeside: https://www.peernet.dk

Behandling af persondataoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger
  Navn, alder, køn, telefonnummer, indmeldelse dato, mailadresse og informationer om dit arbejdsforhold.
 2. Oplysninger om Abonnenter på nyhedsbrev.
  Navn og mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:

 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige.

Formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger
 • At sende nyhedsbrev
 • At drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven og krav fra Socialstyrelsen
 • At kunne administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra en konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen
 • Vi videregiver ikke oplysninger om dig fx til brug af markedsføring
 • Vi videregiver ikke oplysninger om dig til udlandet

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler din personoplysninger som medlem af foreningen eller som nyhedsbrevs modtager.

 • Vi sletter oplysninger om dig når du melder dig ud af Peer-Netværket Danmark
 • Vi sletter oplysninger om dig når du framelder dig foreningens nyhedsbrev

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer som modtager af nyhedsbrev til statistik og lignende, så længe det har historisk værdi.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig-det er det vi oplyser i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger-dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtig som muligt.

Du kan indgive en klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Opdateret d. 18. februar 2020 (data-kontaktperson)

Luk menu